GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn Kohinoor Star; Căn cứ Quy định về việc bán phá giá của Công ty cổ phần tập đoàn Kohinoor Star ban hành ngày 15/9/2019. Căn cứ tình hình phát triển của công ty. Căn cứ đề xuất của phòng kinh doanh, phòng pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc bán phá giá của Công ty cổ phần tập đoàn Kohinoor Star ban hành ngày 15/9/2019 như sau:

a, Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định như sau: Mọi trường hợp vi phạm quy định về bán phá giá thì đều phải chịu phạt theo các quy định sau:

Quyết định Số: 03 /QĐ/KHN/2019 về việc chống bán phá giá sản phẩm của Kohinoor Star?
Quyết định Số: 03 /QĐ/KHN/2019 về việc chống bán phá giá sản phẩm của Kohinoor Star?

1. Phạt:

– Người bán phá giá trực tiếp hoặc người bán sai đối tượng (chiết khấu % cho người không có hồ sơ kinh doanh) số tiền: 50.000.000 đồng và 10% chiết khấu trong 03 tháng liên tiếp. – Người tuyến trên trực tiếp bị phạt liên đới 20.000.000 đồng tiền mặt. – Việc phạt này Giám đốc kinh doanh sẽ nộp trực tiếp về Công ty. – Giám đốc kinh doanh có trách nhiệm: + Tường trình sự việc + Truy ra người bán phá giá

Báo cáo tình hình phá giá + Thực hiện việc phạt Trường hợp GĐKD không thực hiện việc truy cứu ra người bán, không xử lý việc phạt thì công ty sẽ truy thu trực tiếp từ GĐKD.

2. Tái phạm:

Xem thêm

Người bán phá giá hoặc người bán sai đối tượng tái phạm từ lần thứ 2 trở đi thì: – Người trực tiếp phá giá hoặc bán sai đối tượng, sẽ bị phạt tiền 50.000.000 đồng và 10% chiết khấu trong 03 tháng liên tiếp đồng thời sẽ bị loại ra khỏi hệ thống. – Người tuyến trên trực tiếp bị phạt liên đới 20.000.000 đồng.

3. Không thực hiện quy định, chống đối

Quyết định Các trường hợp chống đối, không hợp tác sẽ phải chịu mức kỷ luật cao nhất: Phạt tiền 50.000.000 triệu và 10% chiết khấu trong 03 tháng liên tiếp đồng thời sẽ bị loại ra khỏi hệ thống.

4. Giải thích từ ngữ:

10% chiết khấu được hiểu là 10% doanh số trước chiết khấu của người bán phá giá hoặc bán sai đối tượng. Doanh số của người bán phá giá được căn cứ vào cấp bậc của người bán phá giá, cấp bậc này được tính từ 02 phương pháp: – Cấp bậc theo báo cáo trực tiếp từ Giám đốc kinh doanh và các nhà phân phối hoặc tuyến trên trực tiếp của người bán phá giá hoặc bán sai đối tượng. – Cấp bậc được truy ngược từ giá bán không đúng theo quy định. Ví dụ: giá bán 350.000 đồng/01 hộp, lãi giả định 01 hộp được 50.000 đồng bằng giá 300.000 đồng/ 01 hộp được truy ra là cấp bậc…và doanh số định mức tối thiểu theo quy định đối với cấp bậc này là (số tiền)/tháng. Từ đó tính được doanh số trước chiết khấu tối thiểu một tháng của người bán phá giá. Người tuyến trên báo cáo sai Cấp bậc sẽ bị phạt một khoản tương đương số tiền phạt liên đới là 20.000.000 đồng.

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Quy định như sau: Các nhân viên trong hệ thống truy tìm, phát hiện, chứng minh được người khác bán sai quy định về giá, về chương trình sẽ được thưởng số tiền bằng chính số tiền phạt từ người bán và đội nhóm bán phá giá, cụ thể như sau: – Tiền mặt: Bằng chính mức phạt của người làm sai nộp phạt – Được hưởng tiền phạt của tuyến trên người làm sai nộp phạt. (Trường hợp tuyến trên đó không còn làm ở hệ thống nữa thì thôi).

Công ty có trách nhiệm đảm bảo giữ bí mật thông tin của người tố cáo, người phát hiện, người truy tìm ra kẻ phá giá, phá quy định của công ty. Phần thưởng dành cho người chứng minh được người khác làm sai cũng sẽ được trả trong bí mật và không công khai danh tính.

Thông tin cung cấp người làm sai quy định cho công ty gồm:

Thông tin của người làm sai có thể là: Họ tên, Facebook, điện thoại. – Thông tin của người tuyến trên người làm sai, có thể là: Họ tên, Facebook, số điện thoại, cấp bậc trong hệ thống. – Bằng chứng chứng minh có thể là: Hình ảnh, Ghi âm hoặc Video – Tất cả bằng chứng đều phải là sự thật khách quan. Trường hợp làm giả bằng chứng thì người làm giả phải chịu phạt gấp 5 lần người vi phạm.

Điều 2: Trách nhiệm của các Giám đốc kinh doanh

Các giám đốc kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm trong việc thực thi các Quyết định, truy xuất đối tượng bán phá giá, bán sai đối tượng và chịu trách nhiệm các mức phạt đối với nhân viên trong hệ thống của mình.

Phối hợp với các tuyến dưới của mình để truy xuất, lỗi tuyến nào thì tuyến đó phải chịu trách nhiệm. Trường hợp không thực hiện được thì Giám đốc kinh doanh phải tự chịu thay mức phạt đó.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11năm 2019.

Các cá nhân, phòng ban liên quan của Công ty sẽ chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Xem thêm một số sản phẩm hot của Kohinoor: Sâm tố nữ Puecolazen, Ric skin serum Ha, Ric skin wash Foam.

Chia sẻ tới mọi người