Đại Học Y Thái Bình
Trường Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập ngày 23/7/1968, có sứ mạng đào tạo nguồn... Xem chi tiết

Sản phẩm nổi bật

Đại Học Y Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Bình được thành lập ngày 23/7/1968, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe, đa ngành, đa cấp có chất lượng; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, cung cấp dịch vụ và sản phẩm; vì mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay trên thị trường đã có nhiều sản phẩm thuộc dự án Nghiên cứu của trường như, dầu ngải cứu, dầu ngải đau pain, miếng dán pain…vv