Trình độ Cao đẳng Dược Hà Nội, kinh nghiệm 2 năm đứng quầy tư vấn thuốc tân dược, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, mỹ phẩm.