Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, quý vị nên tham khảo và áp dụng theo hướng dẫn chặt chẽ từ cơ quan có thẩm quyền, Bộ Y tế!