Trình độ Cao dẳng Dược, kinh nghiệm 3 năm đứng quầy tư vấn thuốc, thực phẩm chức năng, dinh dưỡng, bệnh học tại hệ thống nhà thuốc.

Bài viết đã đăng